Lietošanas Noteikumi

Lietojot šo mājaslapu, Jūs atzīstat un piekrītat visiem ar šo mājaslapu saistītiem lietošanas noteikumiem, kas ir nodrošināti no SIA “GKMed” GK Neiroklīnika puses. Šie noteikumi var tikt mainīti bez šīs mājaslapas īpašnieka iepriekšēja brīdinājuma. Lietojot šo mājaslapu pēc šādu izmaiņu stāšanās spēkā, Jūs piekrītat šīm izmaiņām un atzīstat tās par spēkā esošām. Lūdzam pirms šīs mājaslapas lietošanas regulāri iepazīties ar iespējamām šīs mājaslapas lietošanas noteikumu izmaiņām.

Piekļuve šai mājaslapai
Jums ir jābūt vismaz 16 gadus vecam, lai lietotu šo mājaslapu. Ja Jums ir mazāk nekā 16 gadu, Jums nav atļauts pārlūkot šīs mājaslapas saturu. Sakarā ar šīs mājaslapas lietotāju vecuma ierobežojumu informācija, ko šī mājaslapa ievāc, iekļaujas bērnu interneta privātuma aizsardzības aktā, un tā netiek uzskatīta par šo aktu pārkāpjošu.

Lietošanas ierobežojumi
Jūs šo mājaslapu variet izmantot tikai un vienīgi vajadzībām, kas ir atļautas no šīs mājaslapas īpašnieku puses. Bez iepriekšējas SIA “GKMed” GK Neiroklīnika rakstiskas atļaujas Jūs nedrīkstat izmantot šīs mājaslapas informāciju šajā mājaslapā neparedzētos nolūkos, piemēram, izvietot vai atļaut izvietot trešajai personai šajā mājaslapā iekļautos tekstus, logotipus vai jebkāda cita veida informāciju, komerciālos nolūkos. Jūs piekrītat sadarboties ar SIA “GKMed” GK Neiroklīnika aizdomīgu vai ļaunprātīgu darbību novēršanā saistībā ar šīs mājaslapas informācijas izplatīšanu vai bojāšanu.

Īpašumtiesības
Šīs mājaslapas saturs pieder SIA “GKMed” GK Neiroklīnika. Minētais saturs un jebkuras citas izcelsmes saturs citās interneta vietnēs, kas ir SIA “GKMed” GK Neiroklīnika īpašums, nedrīkst būt pārpublicēts, kopēts, augšupielādēts, pārsūtīts bez iepriekšējas SIA “GKMed GK Neiroklīnika autorizētas personas rakstiskas piekrišanas. Izņēmums ir šajā mājaslapā atrodamās informācijas drukāšana personīgām vajadzībām. Jebkāda šajā mājaslapā izvietotā informācija ir domāta vienīgi katra tās apmeklētāja personīgām vajadzībām. Jebkādas darbības, kas saistītas ar šajā mājaslapā atrodamās informācijas izmainīšanu no šīs mājaslapas lietotāja puses, pārkāpj SIA “GKMed” GK Neiroklīnika intelektuālās īpašumtiesības un var tikt klasificētas kā kaitējums SIA “GKMed” GK Neiroklīnika intelektuālam īpašumam.

Saites
Šī mājaslapa var tikt ievietota saitēs, kas ir atrodamas citās, ar SIA “GKMed” GK Neiroklīnika nesaistītās interneta vietnēs. SIA “GKMed” GK Neiroklīnika var nebūt informēta par šādām mājaslapām, tādējādi SIA “GKMed” GK Neiroklīnika nenes nekādu atbildību par tādās interneta vietnēs izvietoto informāciju. Apmeklējot saites, katrs lietotājs uzņemas individuālu risku.

Piekrišana
Jūs piešķirat SIA “GKMed” GK Neiroklīnika bezmaksas, pastāvīgas, nemaināmas, neekskluzīvas tiesības un atļauju visas pasaules teritorijā izmanot, reproducēt, modificēt, adaptēt, publicēt, tulkot, izplatīt, radīt atvasinātus darbus, izstādīt un attēlot visu saturu, atzīmes, ieteikumus, idejas, grafiskus attēlus vai jebkādu citu informāciju, kas tiek nodota SIA “GKMed” GK Neiroklīnika ar šīs mājaslapas starpniecību. SIA “GKMed” GK Neiroklīnika neuzliek par pienākumu sev uzskatīt kādu no apmeklētāju sniegtajiem datiem par konfidenciāliem, un SIA “GKMed” GK Neiroklīnika var izmantot jebkuru no augstāk minētās informācijas savas biznesa darbības veikšanā (tai skaitā, neierobežoti – preču izplatīšanā vai reklāmas nolūkos).

Atruna
Šīs mājaslapas saturs ne vienmēr var būt pilnvērtīgs un aktuāls. Informācija, kas ievietota šajā lapā, nav izsmeļoša un neaptver visus jautājumus, tēmas, vai faktus, kas varētu būt saistīti ar Jūsu mērķiem.
Šīs lapas izmantošana ir Jūsu personīgā izvēle un jebkādus riskus par rezultātiem, kas minēti šajā mājaslapā uzņematies Jūs paši. SIA “GKMed” GK Neiroklīnika nesniedz nekādas garantijas par šīs mājaslapas apmeklētāju jebkādiem rezultātiem vai sasniegumiem.
SIA “GKMed” GK Neiroklīnika negarantē, ka šajā mājaslapā sastopamā informācija ir ievietota nekļūdīgi, kā arī to, ka kļūdas tiks izlabotas.
SIA “GKMed” GK Neiroklīnika nenes nekādu atbildību par iespējamiem vīrusiem vai kādiem citiem datoram nelabvēlīgiem interneta vides komponentiem, kas var nokļūt uz šīs mājaslapas apkalpojošā servera. Jūs, nevis SIA “GKMed” GK Neiroklīnika, apņematies segt visus zaudējumus, kas var rasties šīs mājaslapas lietošanas rezultātā.

Atbildības ierobežojums
SIA “GKMed” GK Neiroklīnika, kā arī šīs kompānijas partneri, licencētāji, servisa nodrošinātāji, satura nodrošinātāji, darbinieki, aģenti un citi uzņēmuma darbinieki nenes nekādu atbildību par nejaušu, tiešu, pastāvīgu, īpašu, tipveida vai kādām citām negatīvām ietekmēm, ieskaitot peļņas vai atlīdzības zaudējumiem, sāpēm, emocionālu stresu vai līdzīgām ietekmēm pat gadījumā, ja SIA “GKMed” GK Neiroklīnika ir bijis iepriekš brīdināts par šādu negatīvu ietekmju iespējamību.

Preču zīmes
Zīmoli, prečzīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi, kas ir izvietoti šajā mājaslapā, ir SIA “GKMed” GK Neiroklīnika vai attiecīgās personas / uzņēmuma/ organizācijas, kas šos datus iesniedza, īpašums un jebkura cita iesaistītā puse, kas iesniegusi zīmolus, prečzīmes, pakalpojumu SIA “GKMed” GK Neiroklīnika zīmes, logotipus, patur visas tiesības par minētās informācijas izmantošanu.

Drošība
Šīs mājaslapas lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkāda veida programmas vai interneta rīkus, kas var apdraudēt šīs mājaslapas darbību un tajā atrodamo datu drošību. Ja Jūs jebkādā veidā esat pārkāpis augstāk minētos noteikumus, SIA “GKMed” GK Neiroklīnika patur tiesības ziņot par Jums un Jūsu veiktajām darbībām, kā arī nodot Jūsu datus sistēmas administrācijām citās interneta vietnēs, lai palīdzētu tām risināt ar drošību saistītos incidentus. SIA “GKMed” GK Neiroklīnika patur tiesības izmeklēt visus ar mājaslapas drošību saistītos gadījumus un nodot informāciju par aizdomās turamām personām atbildīgām instancēm mājaslapas drošības draudu novēršanai.

Papildus informācija
Šie konkrētās mājaslapas Lietošanas Noteikumi tiks pārvaldīti un interpretēti atbilstoši Latvijas valsts likumdošanai neņemot vērā likumu iespējamo savstarpējo konfliktēšanu. Jūs dodat piekrišanu attiecībā uz personīgo jurisdikciju Latvijas teritorijas robežās jebkādu domstarpību vai strīdu gadījumā starp Jums un SIA “GKMed” GK Neiroklīnika, kas var rasties saistībā ar šiem Lietošanas Noteikumiem vai attiecībā uz kādu noteiktu šajos Lietošanas Noteikumos minētu tēmu. Visas iespējami iesaistītās puses piekrīt, ka strīdu un domstarpību risināšanai tiks izmantotas tiesu instances Latvijas Republikas teritorijā. Ja kāda daļa no šiem Lietošanas Noteikumiem tiks uzskatīta par prettiesisku, anulējamu vai nerealizējamu, tad tā konkrētā šo Lietošanas Noteikumu daļa tiks izņemta no kopējā konteksta. Šie Lietošanas Noteikumi nosaka, ka panākta pilnīga vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm, kas ir jebkādā veidā saistītas ar šo noteikumu izpildi. Mājaslapas lietošana nozīmē pilnīgu, bezierunu piekrišanu šiem noteikumiem. SIA “GKMed” GK Neiroklīnika var jebkurā laikā pārskatīt šīs mājaslapas Lietošanas Noteikumus izmainot to saturu.

[ultimate_gdpr_terms_accept]

Sazinies ar mums

Datu pārzinis ir GK Neiroklīnika. Datu apstrāde notiek saskaņā ar Privātuma politiku