Privātuma Politika

Sākums / Privātuma Politika

Privātuma politika GK Neiroklīnikā

2018. gada oktobris

GK Neiroklīnika ievēro un ir apņēmusies aizsargāt jūsu privātumu, sekojot zemāk aprakstītajiem datu apstrādes principiem. GK Neiroklīnika pārzinis ir SIA “GKMed”, reģistrācijas numurs 40103603725. Pārziņa kontakti: Brīvības gatve 410 (3.stāvs), Rīga, LV – 1024. Telefons: 29434531, e-pasts: datuaizsardziba@gkneiroklinika.lv.

Šīs privātuma politikas mērķis ir izskaidrot, kā GK Neiroklīnika apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Šī privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic GK Neiroklīnika.

Šī politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai izteicis vēlēšanos izmantot GK Neiroklīnika sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar GK Neiroklīnika sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo principus stāšanās spēkā. Lūdzam regulāri pārbaudīt šo privātuma politiku, jo ir iespējami atjauninājumi.

1. Definīcijas

Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus GK Neiroklīnika sniegtos pakalpojumus vai jebkurā citā veidā saistīts ar tiem.

Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija, pēc kuras tas ir identificējams.

Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana un tml.)

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šajos principos aprakstīts, kā GK Neiroklīnika veic Personas datu Apstrādi.
2.2. GK Neiroklīnika piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

2.3. GK Neiroklīnika ievēro Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personas datu apstrādes likuma, Pacientu tiesību likuma un citu saistīto normatīvo aktu prasības.

3. Personas datu kategorijas

Personas dati var tikt iegūti no Klienta, no Klienta pakalpojumu izmantošanas un ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras GK Neiroklīnika lielākoties, bet ne tikai, iegūst un apstrādā, ir:

Identifikācijas dati , piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums.
Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e – pasta adrese.
Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, tiesām.
Saziņas dati – kad GK Neiroklīnika sazinās ar Klientu telefoniski, e-pasts, sociālie mediji, dati, kas iegūti sazinoties ar Klientu tīmekļa vietnēs un citos GK Neiroklīnika kanālos.

Īpašas kategorijas personas dati – personas dati, kas norāda uz klienta veselības stāvokli un ar veselības pakalpojumiem saistītā informācija.
Ar pakalpojumiem saistītie dati, pakalpojumu apmaksa, GK Neiroklīnikas pakalpojumu izmantošana, pakalpojumu saņemšanas piekrišanas, pieprasījumi, sūdzības un pateicības, atbildes uz uzdotajiem Klientu jautājumiem.

4. Personas datu Apstrādes mērķi un pamats

GK Neiroklīnika primāri veic Personas datu Apstrādi:

4.1. Personāla un grāmatvedības uzskaitei.

4.2. Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai, apkalpošanai un medicīnas pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai GK Neiroklīnika veic personas datu apstrādi, lai:

– apkalpotu Klientu un sniegtu medicīnas pakalpojumu,

– nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus,

– pēc Klienta lūguma sniegtu medicīnas pakalpojumus vai veiktu izmeklējumus,

– uzglabātu Klienta medicīnisko informāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.3. Klienta un GK Neiroklīnika interešu aizsardzībai GK Neiroklīnika veic datu apstrādi, lai:

– aizsargātu Klienta un/vai GK Neiroklīnika intereses un pārzinātu GK Neiroklīnika sniegto pakalpojumu kvalitāti un sniegtu pierādījumus par sniegtajiem pakalpojumiem un citai komunikācijai, balstoties uz Klienta lūgumu,

– GK Neiroklīnika leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu GK Neiroklīnika pakalpojumu negodprātīgu izmantošanu vai traucējumu radīšanu tajos,

– iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai,
– garantētu GK Neiroklīnika un/vai Klienta drošību, aizsargātu Klienta un/vai tā pārstāvju dzīvību un veselību un citas GK Neiroklīnika un Klienta tiesības,

– pamatojoties uz: GK Neiroklīnika leģitīmajām interesēm aizsargāt savus Klientus, darbiniekus, apmeklētājus un GK Neiroklīnika aktīvus.

4.4. Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai.

Lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbību, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu, un lai nodrošinātu informācijas drošību, pamatojoties Klienta lūgumu veikt pasākumus pirms pakalpojuma saņemšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu vai saskaņā ar Klienta piekrišanu vai GK Neiroklīnika leģitīmajās interesēs kontrolētu GK Neiroklīnika digitālo pakalpojumu piekļuvi un darbību.

Lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu pakalpojuma attēlošanu ierīcēs un attīstītu GK Neiroklīnika pakalpojumus, piemēram, testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru, pamatojoties uz GK Neiroklīnika leģitīmajām interesēm pilnveidot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.

5. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

GK Neiroklīnika apstrādā personas datus, galvenokārt, uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  • daru subjekta piekrišana;
  •  līguma noslēgšanas vai izpildes mērķim;
  • ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
  • leģitīmās intereses nodrošināšanai.

6. Personas datu saņēmēji

Personas dati var tikt nodoti citiem saņēmējiem, strikti ievērojot Pacientu tiesību likuma un Regulas prasības:
6.1. Pacientu tiesību likuma 10. pantā paredzētajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm;
6.2. Trešajām pusēm, kas uztur personas datu apstrādes reģistrus, piemēram, Ārstu birojs, Grāmatvedība;
6.3. Citas personas, kuras ir saistītas ar GK Neiroklīnika pakalpojumu sniegšanu , vai administrēšanu, piemēram, Apdrošināšanas sabiedrībām,  arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzējiem, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzēji, par kuru pakalpojumiem Klients ir pieteicies, sadarbības laboratorijām.

7. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

7.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomiskajā zonā un netiek nodoti uz trešajām valstīm.

8. Glabāšanas periods un drošība

8.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar Klienta pakalpojumu saņemšanas laiku, GK Neiroklīnika leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (fizisko personu datu aizsardzības likumu, likumu par grāmatvedību u.tml.)

GK Neiroklīnika veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Klienta dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo privātuma politiku. Visa informācija, ko sniedz Klients, tiek glabāta drošos serveros.

Ir ieviesti pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu Klientu personisko informāciju no nejaušiem zaudējumiem un no neatļautas piekļuves, izmantošanas, grozīšanas un izpaušanas.

Saņemot informāciju par nesankcionētu piekļuvi Klientu informācijai, tiks izmantotas iespējamās procedūras un drošības funkcijas, lai to novērstu.

9. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mum atpazīt jūsu datoru.

GK Neiroklīnika izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

  • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
  • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
  • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Serveris, kurā izvietota GK Neiroklīnika mājas lapa reģistrē mājas lapas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir GK Neiroklīnika leģitīmā interese.

GK Neiroklīnika neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc mēs informējam par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasām Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Klients var iestatīt pārlūkprogrammu, lai atteiktu sīkdatnes vai saņemtu brīdinājumu, kad tiek sūtīti sīkfaili. Atsakot sīkdatnes, dažas vietnes sadaļas var būt nepieejamas.

GK Neiroklīnika mājas lapa var ievietot trešo personu sīkdatnes.

10. Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
10.1. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
10.2. Iebilst savu personas datu Apstrādei, ja personas datu izmantošana balstīta uz leģitīmajām interesēm.
10.3. Prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek Apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav piemērojamas, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
10.4. Ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņa ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad GK Neiroklīnika izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
10.5. Saņemt informāciju, vai GK Neiroklīnika apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
10.6. Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
10.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei.
10.8. Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

11. Kontaktinformācija

11.1. Klients var sazināties ar GK Neiroklīniku saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.
11.2. GK Neiroklīnika kontaktinformācija ir pieejama GK Neiroklīnika tīmekļa vietnē : www.gkneiroklinika.lv.
11.3. Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@gkneiroklinika.lv vai Brīvības gatve 410, Rīga, LV – 1024, ar atzīmi – GK Neiroklīnika “Datu aizsardzības speciālists”.

12. Privātuma politikas spēkā esamība un grozījumi

12.1. Šī politika Klientiem ir pieejama GK Neiroklīnikā reģistratūrā Brīvības gatve 4110, Rīga, LV – 1024 un interneta vietnē www.gkneiroklinika.lv
12.2. GK Neiroklīnika ir tiesīga grozīt jebkurā brīdī vienpusēji šo Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem GK Neiroklīnikā, tīmekļa vietnēs, pa pastu, pa e-pastu,(pēc izvēles), ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.

Saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Klients drīkst saņemt datus tikai par sevi vai tām personām, kuras ir pilnvarojušas Klientu saņemt viņa personas datus.