Privātuma Politika

Sākums / Privātuma Politika

Privātuma politika GK Neiroklīnikā

2020. gada maijs

GK Neiroklīnika ievēro un ir apņēmusies aizsargāt jūsu privātumu, sekojot zemāk aprakstītajiem datu apstrādes principiem.

Ievadot informāciju mūsu mājas lapā, jūs piekrītat šai privātuma politikai. Lūdzu, regulāri pārbaudiet šo politiku, jo iespējami atjauninājumi.

Šajos personas datu apstrādes principos, turpmāk tekstā – Principi – ir aprakstīta kārtība, kādā GK Neiroklīnika apstrādā personas datus.

Šie principi piemērojami, ja klients izmanto, ir izmantojis vai izteicis vēlēšanos izmantot GK Neiroklīnika sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar GK Neiroklīnika sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šo principus stāšanās spēkā.

 • Definīcijas

Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus GK Neiroklīnika sniegtos pakalpojumus vai jebkurā citā veidā saistīts ar tiem.

Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.

Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana un tml.)

GK Neiroklīnika ir juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Latvijā, un kura rīkojas Personas datu pārziņa statusā.

 • Vispārīgie noteikumi
 • Šajos principos aprakstīts, kā GK Neiroklīnika veic Personas datu Apstrādi.
 • GK Neiroklīnika piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 • Personas datu kategorijas

Personas dati var tikt vākti no Klienta, no Klienta pakalpojumu izmantošanas un ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras GK Neiroklīnika lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

Identifikācijas dati , piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums.
Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e – pasta adrese.
Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, tiesām.
Saziņas dati – kad GK Neiroklīnika sazinās ar klientu telefoniski, e-pasts, sociālie mediji, dati, kas iegūti sazinoties ar klientu tīmekļa vietnēs un citos GK Neiroklīnika kanālos.
Ar pakalpojumiem saistītie dati, pakalpojumu apmaksa, GK Neiroklīnikas pakalpojumu izmantošana, pakalpojumu saņemšanas piekrišanas, pieprasījumi, sūdzības un pateicības, atbildes uz uzdotajiem Klientu jautājumiem.

 • Personas datu Apstrādes mērķi un pamats

GK Neiroklīnika primāri veic Personas datu Apstrādi:

 • Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai, apkalpošanai un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai.

Lai apkalpotu klientu un sniegtu pakalpojumu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus, pamatojoties uz pakalpojuma sniegšanas vajadzību vai lai pēc klienta lūguma sniegtu medicīnas pakalpojumu.

 • Klienta un GK Neiroklīnika interešu aizsardzībai.

Lai aizsargātu Klienta un/vai GK Neiroklīnika intereses un pārzinātu GK Neiroklīnika sniegto pakalpojumu kvalitāti un sniegtu pierādījumus par sniegtajiem pakalpojumiem un citai komunikācijai, balstoties uz Klienta lūgumu, veiktu medicīnas pakalpojumu sniegšanu, vai Klienta piekrišanu, vai GK Neiroklīnika leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu GK Neiroklīnika pakalpojumu negodprātīgu izmantošanu vai traucējumu radīšanu tajos; iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.

Lai garantētu GK Neiroklīnika un/vai Klienta drošību, aizsargātu Klienta un/vai tā pārstāvju dzīvību un veselību un citas GK Neiroklīnika un Klienta tiesības, pamatojoties uz: GK Neiroklīnika leģitīmajām interesēm aizsargāt savus Klientus, darbiniekus, apmeklētājus un GK Neiroklīnika aktīvus.

 • Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai.

Lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbību, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu, un lai nodrošinātu informācijas drošību, pamatojoties Klienta lūgumu veikt pasākumus pirms pakalpojuma saņemšanas vai lai izpildītu juridisku pienākumu vai saskaņā ar Klienta piekrišanu vai GK Neiroklīnika leģitīmajās interesēs kontrolētu GK Neiroklīnika digitālo pakalpojumu piekļuvi un darbību.

Lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu pakalpojuma attēlošanu ierīcēs un attīstītu GK Neiroklīnika pakalpojumus, piemēram, testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru, pamatojoties uz GK Neiroklīnika leģitīmajām interesēm pilnveidot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.

 • Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

 • Institūcijām – tiesībsargājošām iestādēm;
 • Trešajām pusēm, kas uztur reģistrus – Ārstu birojs, Grāmatvedība;
 • Citas personas, kuras ir saistītas ar GK Neiroklīnika pakalpojumu sniegšanu , tsk. Arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzēji, par kuru pakalpojumiem Klients ir pieteicis – e – receptes, e – slimības lapas.
 • Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija
 • Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomiskajā zonā.
 • Glabāšanas periods un drošība
 • Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar Klienta pakalpojumu saņemšanas laiku, GK Neiroklīnika leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (fizisko personu datu aizsardzības likumu, likumu par grāmatvedību u.tml.)

GK Neiroklīnika veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka klienta dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo privātuma politiku. Visa informācija, ko sniedz klients, tiek glabāta drošos serveros.

Ir ieviesti pasākumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu klientu personisko informāciju no nejaušiem zaudējumiem un no neatļautas piekļuves, izmantošanas, grozīšanas un izpaušanas. Visa klienta sniegtā informācija tiek glabāta drošos serveros aiz ugunsmūra.

Saņemot informāciju par nesankcionētu piekļuvi klientu informācijai, tiks izmantotas iespējamās procedūras un drošības funkcijas, lai to novērstu.

 • Sīkdatnes

Sīkdatnes ir  mazi faili, kas saglabāti uz pārlūka vai cietā diska klienta datorā. Sīkdatņu izmantošana palīdz uzlabot mājas lapas darbību, kā arī nodrošināt labāku un personalizētu pakalpojumu. Tas ļauj novērtēt klientu auditorijas lielumu un lietošanas paradumus, uzglabāt informāciju par klientu vēlmēm, lai pielāgotu mājas lapu atbilstoši klientu individuālajām interesēm, paātrinātu meklēšanu.

Klients var iestatīt pārlūkprogrammu, lai atteiktu sīkdatnes vai saņemtu brīdinājumu, kad tiek sūtīti sīkfaili. Atsakot sīkdatnes, dažas vietnes sadaļas var būt nepieejamas.

Izmantojot mājas lapu, klients piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

 • Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

 • Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
 • Iebilst savu personas datu Apstrādei, ja personas datu izmantošana balstīta uz leģitīmajām interesēm.
 • Prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek Apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, attiecīgajiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem.
 • Ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņa ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad GK Neiroklīnika izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
 • Saņemt informāciju, vai GK Neiroklīnika apstrādā tā Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
 • Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
 • Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei.
 • Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 • Kontaktinformācija
 • Klients var sazināties ar GK Neiroklīniku saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.
 • GK Neiroklīnika kontaktinformācija ir pieejama GK Neiroklīnika tīmekļa vietnē : www.gkneiroklinika.lv.
 • Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@gkneiroklinika.lv vai Brīvības gatve 410, Rīga, LV – 1024, ar atzīmi –GK Neiroklīnika “Datu aizsardzības speciālists”.
 • Principu spēkā esamība un grozījumi
 • Šie principi Klientiem ir pieejami GK Neiroklīnikā reģistratūrā.
 • GK Neiroklīnika ir tiesīga grozīt jebkurā brīdī vienpusēji šos Principus saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem GK Neiroklīnikā, tīmekļa vietnēs, pa pastu, pa e-pastu, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.