GK Neiroklīnikas privātuma politika

2020. gada maijs
GK Neiroklīnika ievēro un ir apņēmusies aizsargāt jūsu privātumu saskaņā ar turpmāk aprakstītajiem datu apstrādes principiem.

Ievadot informāciju mūsu mājaslapā, jūs piekrītat šai privātuma politikai. Lūdzu, regulāri pārbaudiet šo politiku, jo ir iespējami atjauninājumi.

Šajos personas datu apstrādes principos (turpmāk tekstā – Principi) ir aprakstīta kārtība, kādā GK Neiroklīnika apstrādā personas datus.

Šie principi ir piemērojami, ja klients izmanto, ir izmantojis vai izteicis vēlēšanos izmantot GK Neiroklīnikas sniegtos pakalpojumus vai ir citā veidā saistīts ar GK Neiroklīnikas sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp attiecībās ar klientu, kas ir nodibinātas pirms šo principu stāšanās spēkā.

 • Definīcijas
  Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus GK Neiroklīnikas sniegtos pakalpojumus vai jebkurā citā veidā ir saistīts ar tiem.
  Personas dati ir jebkura ar klientu tieši vai netieši saistīta informācija.
  Apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (tostarp vākšana, ierakstīšana, glabāšana, grozīšana, piekļuves piešķiršana, pieprasījumu veikšana, nodošana un tml.).
  GK Neiroklīnika ir juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Latvijā un kura rīkojas Personas datu pārziņa statusā.

 • Vispārīgie noteikumi
 • Šajos principos ir aprakstīts, kā GK Neiroklīnika veic Personas datu Apstrādi.
 • Piemērojamo normatīvo aktu ietvaros GK Neiroklīnika nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, grozīšanas vai iznīcināšanas.
 • Personas datu kategorijas
  Personas dati var tikt vākti no Klienta, no Klienta pakalpojumu izmantošanas un ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras GK Neiroklīnika lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

  identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
  kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
  dati, kas ir iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kuri ir saņemti no izmeklēšanas iestādēm, tiesām;
  saziņas dati – kad GK Neiroklīnika sazinās ar Klientu pa tālruni, e-pasts, sociālie plašsaziņas līdzekļi, dati, kas ir iegūti, sazinoties ar Klientu tīmekļvietnēs un citos GK Neiroklīnikas kanālos;
  ar pakalpojumiem saistītie dati: samaksa par pakalpojumiem, GK Neiroklīnikas pakalpojumu izmantošana, piekrišana pakalpojumu saņemšanai, pieprasījumi, sūdzības un pateicības, atbildes uz Klientu uzdotajiem jautājumiem.
 • Personas datu Apstrādes mērķi un pamats

GK Neiroklīnika primāri veic Personas datu Apstrādi šādos nolūkos.

 • Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai, Klientu apkalpošanai un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai.
  Lai apkalpotu Klientu un sniegtu pakalpojumu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus, pamatojoties uz nepieciešamību sniegt pakalpojumu, vai lai pēc Klienta lūguma sniegtu medicīnas pakalpojumu.

 • Klienta un GK Neiroklīnikas interešu aizsardzībai.
  Lai aizsargātu Klienta un/vai GK Neiroklīnikas intereses un pārzinātu GK Neiroklīnikas sniegto pakalpojumu kvalitāti, un sniegtu pierādījumus par sniegtajiem pakalpojumiem un citai saziņai, pamatojoties uz Klienta lūgumu, sniegtu medicīnas pakalpojumus vai GK Neiroklīnikas leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu GK Neiroklīnikas pakalpojumu negodprātīgu izmantošanu vai traucējumu radīšanu tajos; iekšējām mācībām vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.

  Lai garantētu GK Neiroklīnikas un/vai Klienta drošību, aizsargātu Klienta un/vai tā pārstāvju dzīvību un veselību un citas GK Neiroklīnikas un Klienta tiesības, pamatojoties uz GK Neiroklīnikas leģitīmajām interesēm aizsargāt savus Klientus, darbiniekus, apmeklētājus un GK Neiroklīnikas aktīvus.

 • Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai.
  Lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbību, nepieļautu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu un lai nodrošinātu informācijas drošību, pamatojoties uz Klienta lūgumu veikt pasākumus pirms pakalpojuma saņemšanas, vai lai izpildītu juridisku pienākumu vai saskaņā ar Klienta piekrišanu vai GK Neiroklīnikas leģitīmajās interesēs kontrolētu GK Neiroklīnikas digitālo pakalpojumu piekļuvi un darbību.

  Lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu pakalpojuma attēlošanu ierīcēs un attīstītu GK Neiroklīnikas pakalpojumus, piemēram, testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru, pamatojoties uz GK Neiroklīnikas leģitīmajām interesēm pilnveidot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.

 • Personas datu saņēmēji
  Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

 • institūcijām – tiesībsargājošām iestādēm;
 • trešām pusēm, kas uztur reģistrus, – ārstu birojs, grāmatvedība;
 • citām personām, kuras ir saistītas ar GK Neiroklīnikas pakalpojumu sniegšanu, tostarp arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumiem Klients ir pieteicies: e-receptes, e-slimības lapas.
 • Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija
 • Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā.
 • Glabāšanas periods un drošība
 • Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik ir nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar Klienta pakalpojumu saņemšanas laiku, GK Neiroklīnikas leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Likumu par grāmatvedību u. tml.)

  GK Neiroklīnika veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Klienta dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo privātuma politiku. Visa informācija, ko sniedz Klients, tiek glabāta drošos serveros.

  Ir ieviesti pasākumi, kas ir paredzēti, lai nodrošinātu Klientu personisko informāciju no nejaušiem zaudējumiem un no neatļautas piekļuves, izmantošanas, grozīšanas un izpaušanas. Visa Klienta sniegtā informācija tiek glabāta drošos serveros aiz ugunsmūra.

  Saņemot informāciju par nesankcionētu piekļuvi Klientu informācijai, tiks izmantotas iespējamās procedūras un drošības funkcijas, lai to novērstu.

 • Sīkdatnes
  Sīkdatnes ir mazas datnes, kas tiek saglabātas uz pārlūka vai cietā diska Klienta datorā. Sīkdatņu izmantošana ļauj uzlabot mājaslapas darbību, kā arī nodrošināt labāku un personalizētu pakalpojumu. Tas ļauj novērtēt Klientu auditorijas lielumu un lietošanas paradumus, uzglabāt informāciju par Klientu vēlmēm, lai pielāgotu mājaslapu atbilstoši Klientu individuālajām interesēm, paātrinātu meklēšanu.

  Klients var iestatīt pārlūkprogrammu, lai atteiktos no sīkdatnēm vai saņemtu brīdinājumu, kad tiek sūtītas sīkdatnes. Atsakoties no sīkdatnēm, dažas vietnes sadaļas var būt nepieejamas.

  Izmantojot mājaslapu, klients piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

 • Klienta kā datu subjekta tiesības
  Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

 • pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • iebilst savu personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana pamatojas uz leģitīmajām interesēm;
 • prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, no attiecīgajiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;
 • ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad GK Neiroklīnika izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
 • saņemt informāciju, vai GK Neiroklīnika apstrādā tā Personas datus, un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;
 • saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz rakstveidā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem sniegtas piekrišanas izpildes pamata , un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);
 • atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei;
 • iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 • Kontaktinformācija
 • Klients var sazināties ar GK Neiroklīniku saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.
 • GK Neiroklīnikas kontaktinformācija ir pieejama GK Neiroklīnikas tīmekļvietnē www.gkneiroklinika.lv.
 • Ieceltā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@gkneiroklinika.lv vai Brīvības gatve 410, Rīga, LV-1024, ar atzīmi – GK Neiroklīnikas “Datu aizsardzības speciālists”.
 • Principu spēkā esamība un grozījumi
 • Šie principi Klientiem ir pieejami GK Neiroklīnikas reģistratūrā.
 • GK Neiroklīnika ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šos Principus saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem GK Neiroklīnikā, tīmekļvietnēs, pa pastu, pa e-pastu ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.